Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων – Κατασκηνωτές

Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων
Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η επιχείρηση με την επωνυμία «Γ. ΠΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠ Ε.Π.Ε», με Α.Φ.Μ.: 998480480, και έδρα τον Πρίνο Θάσου (εφεξής χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Επιχείρηση»).
Στοιχεία επικοινωνίας: gdpr@pitsascamp.gr

1. Σκοποί Επεξεργασίας
Η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, η ενημέρωση των πελατών για μελλοντικές προσφορές, η συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις και η προστασία των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης.

2. Νομική Βάση
Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατασκήνωσης, η προστασία εννόμων συμφερόντων μας, η εξασφάλιση ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου, η συγκατάθεση σας και η εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης.

3. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
Έως 5 χρόνια από την αποστολή των δεδομένων προς την επιχείρηση.

4.Αποδέκτες
Προσωπικό της επιχείρησης και εξωτερικοί συνεργάτες. Δεν γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους για κανέναν εμπορικό σκοπό.

5.Δικαιώματα των υποκειμένων

● Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Επιχείρηση
● Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων
● Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Επιχείρησης
● Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
● Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας

6. Τρόπος άσκησης Δικαιωμάτων
Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Επιχείρηση.

7. Προσφυγή
Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Share
Goto Top
Share